میز خدمت الکترونیکی

میز خدمت الکترونیکی اعضای هیأت علمی

فهرست خدمات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کوثر که قابل ارائه به اعضای محترم هیأت علمی می‌باشند: