میز خدمت الکترونیکی

میز خدمت الکترونیکی کارکنان

فهرست خدمات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کوثر که قابل ارائه به کارکنان محترم می‌باشند: